Marketingtételek

Tételek a reklám- és marketingmenedzser képzéshez

20 B A fogyasztói érdekvédelem

Posted by BizBigyó - június 14, 2006

A szöveg a törvény alapján készült de csak rövid változat a vizsgatételhez, nem azonos a törvénnyel.

1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről

kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének a Magyar Köztársaság területén végzett mindazon tevékenységére, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.

Áru: bármely birtokba vehető, forgalomképes dolog, szolgáltatás (pl. biztosítási szolgáltatás)

Fogyasztó: az a személy, aki – gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül – árut vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, Fogyasztási kölcsönszerződés: a fogyasztási kölcsön igénybevételére irányuló szerződés.

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet: magánszemélyek által létrehozott társadalmi szervezet, ha az alapszabályban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, min. 2 éve működik, min. 50 fős.

Forgalmazó: az árut vagy a szolgáltatást fogyasztói forgalomba hozó gazdálkodó szervezet.

Gyártó: az árunak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, a gyártó meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló,

A fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme

Forgalomba csak biztonságos áru hozható.

A gyártó köteles gondoskodni az áru biztonságosságáról.

A forgalmazó nem hozhat forgalomba olyan árut, amelyről tudja vagy tudnia kellene, hogy az áru nem biztonságos. Köteles az áru által okozott veszélyekre vonatkozó tájékoztatás továbbadására, és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel, illetve a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel való együttműködésre.

A gyártó vagy a forgalmazó köteles a hatáskörrel rendelkező hatóságot a veszélyről haladéktalanul tájékoztatni, egyidejűleg rendelkezésére bocsátani a vonatkozó adatokat.

Az áru biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni:

az áru (összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások), az árunak más árura gyakorolt – az együttes használat során ésszerűen várható – hatásai (macska a mikróban), az áru külső megjelenítése, címkézése, használati, hulladékkezelési vagy más tájékoztatója, használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az időskorú – fogyasztókra.

Amennyiben a kockázat figyelmeztetés nélkül nem észlelhető azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót írásban figyelmeztetni, hogy a fogyasztó felmérhesse az áru rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható használatával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni óvintézkedéseket. Pl. a hajszárítót ne dobja a kádba.

Az árut azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni, biztonságosságát mintavétel útján rendszeresen ellenőrizni (pl. egészséges baromfihús, nem fertőzött a H ezésez madárinfluenza vírussal, kifogásokat kivizsgálni (pl. rossz chip az Intel Pentiumban), az árut a forgalomból kivonni stb.

Kivétel: az áru régiség, vagy hibás és használat előtt helyre kell állítani.

A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme

Mi tartozik ide? A fogyasztó megtévesztése hamis méréssel, számolással, az áru minőségének megrontásával, vagy a nyitva tartási idő be nem tartása, ha az üzletkörébe nem tartozó árut árusít vagy szolgáltatást nyújt (a sárkányfűárus ne adjon el tubákot), a szolgáltatás nyújtását jogosulatlanul megtagadja (pl. utazási iroda nem gondoskodik városnézésről, pedig ígérte), nem megfelelő minőségű árut hoz forgalomba vagy ilyen szolgáltatást nyújt (zokni, amibe nem lehet belebújni), megállapított árnál magasabb árat kér (pl. taxis).

Fogyasztási kölcsön

Semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás meghatározását (pl. fűnyíró), az ár/ ellenszolgáltatás meghatározását, a tulajdonjog átszállásának időpontját és feltételeit, a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, pl. a kamatokat, járulékokat, stb.

Fogyasztási kölcsönszerződés esetében a fogyasztó minden esetben élhet a lejárat előtti teljesítés jogával.

A fogyasztók tájékoztatása

A fogyasztót tájékoztatni kell. Adatokat kell nyújtani pl. az áru- és szolgáltatásválasztás megkönnyítéséhez, továbbá az áru és a szolgáltatás használatához, az áru fenntartásához stb. Az áru minőségéről, áráról, díjáról, valamint az áru használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről,

Alapvető tájékoztatási eszközök:

A címkézés

Az áru akkor hozható fogyasztói forgalomba, ha a csomagolásán/ a címkén magyarul, jól olvashatóan, közérthetően és egyértelműen tartalmazza a fontos adatokat: pl. megnevezését (védjegy vagy fantázianév nem helyettesíthet, vagyis a Nutellára rá kell írni, hogy mogyorókrém), gyártójának/ forgalmazójának nevét és címét, származási helyének megjelölését (pl. hazai a paradicsom vagy spanyol?). További adatokat is fel kell tüntetni: az áru méreteit, nettó mennyiségét (hány gramm őszibarack van a konzervben lé nélkül) a felhasznált összetevőket (pl. van-e benne magnézium), rendeltetésszerű használhatóságának (ne harapj a banánba, húzd le a héját) vagy minőségmegőrzésének várható időtartamát, alapvető műszaki jellemzőit (pl. 220 V), veszélyesség jellegét (lejárt elemeken).

A címke tartalma megjeleníthető szöveggel, számmal, képpel, ábrával, jellel (pl. ruhákon a mosás, vasalás).

A használati és kezelési útmutató

Van olyan áru, ami csak használati és kezelési útmutatóval hozható forgalomba.

Az útmutató legyen magyar nyelven, közérthetően és egyértelműen fogalmazva, és tartalmazza, pl. a különleges tárolási, kezelési feltételeket (pl. felbontás után hűtve tárolandó). Az import áruk esetében az árukhoz csatolt idegen nyelvű útmutatóval azonos tartalmú, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell a fogyasztó számára biztosítani.

Az ár feltüntetése

A forgalmazó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az egységárról, illetve a szolgáltatás díjáról (egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni). Jó hír: több eladási ár egyidejű feltüntetése esetén a legalacsonyabb eladási árat kell kifizetni. Fontos és a boltokban néha alkalmazott trükk: az árcímke nem takarhatja el a fogyasztói tájékoztatót (pl. ha lejárt a szavatossága ne tegyenek rá árcímkét).

A csomagolás

Az árut úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg az áru minőségét, könnyítse meg szállítását, ne rontsa az áru minőségét vagy mennyiségét, segítse elő a korszerű kiszolgálást, legyen biztonságos.

Miért felelős a gyártó és miért a forgalmazó? Gyártó: címkézés, a használati és kezelési útmutató, a megfelelőség-tanúsítás, valamint a csomagolás. Forgalmazó: az ár feltüntetése, de ha a gyártó lehagyott valamit (pl. az egész címkét), akkor a forgalmazónak kell azt pótolni.

A fogyasztók oktatása

Iskolai és iskolán kívüli oktatás keretében, elsősorban állami feladat, így a Nemzeti Alaptanterv részét képezi.

A fogyasztói jogok érvényesítése: Békéltető testület

Röviden: nem kell rögtön a bíróságra menni. A békés, peren kívüli megoldás érdekében vannak a békéltető testületek

A területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, de a helyi önkormányzatok – önkéntesen – részt vállalhatnak. Hatáskörükbe a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. Ahogy általában a legközelebbi orvoshoz megyünk, itt is mindenkinek van egy területileg illetékes (lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti) békepipa szervezete.

A testület elnökből, elnökhelyettesből és tagokból (legalább 10, legfeljebb 30 főt – egyrészről a kamara, másrészről a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlő arányban jelölik ki). A tagokról a testület elnöke listát vezet. A lista tartalmazza a tagok nevét, szakmai ismeretük és a jelölő szervezet megjelölését (nyilvános adatok). Az elnököt a testület választja meg. A választás eredményét a békéltető testület megküldi a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatójának. A tagok megbízatása három évre szól, feltétel felsőfokú iskolai végzettség és annak megfelelő, legalább kétéves igazolt szakmai gyakorlat. A békéltető testület tagjainak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek.

A békéltető testület háromtagú tanácsban jár el. Az eljáró tanács egyik tagját az eljárást megindító fogyasztó, illetve a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, egy másik tagját pedig az eljárással érintett gazdálkodó szervezet jelöli ki a testületi tagok listájáról, és az így kijelölt két tag jelöli ki az eljáró tanács elnökét. De lehet egytagú is, ha az ügy eldöntését egyszerűnek tartják és egy testületi tag személyében megállapodnak.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Tartalmaznia kell a fogyasztó adatait (nevét, lakóhelyét stb.) a bepanaszolt szervezet adatait (nevét, székhelyét), a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket/ bizonyítékait, stb.

Az elnök az eljárás megindulásától számított harminc napon belüli meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára.

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között (bármelyik fél azonban kérheti a nyilvánosság kizárását).

A tanács határozata: kétféle lehet. Ha a bepanaszolt szervezet azt mondta, hogy okés, amit a tanács megoldásként ajánl, akkor ’kötelezést tartalmazó határozat’ születik mert akkor kötelező megtennie, amit a tanács mond. Ha nem fogadta el, akkor a tanács határoztat csak ajánlás. Az eljárás költségét a vesztes fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

Ügyfélszolgálat

A közüzemi, a pénzügyi és nyugdíjpénztári, a biztosítási, valamint a távközlési szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek a fogyasztói panaszok kivizsgálására stb. ügyfélszolgálatot kötelesek működtetni. Működési rendjét, félfogadási idejét úgy kell kialakítani, hogy a fogyasztó használni is tudja az ügyfélszolgálatot. Ha az ügyfélszolgálat elutasítja a panaszt, akkor le kell írnia, hogy miért.

Keresetindítás

Ha a fogyasztók széles körét érinti a panasz/ hátrány, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is pert indíthat a fogyasztók széles körének védelme, illetőleg a jelentős nagyságú hátrány kiküszöbölése érdekében. A bíróság az ítéletben feljogosíthatja pl. a PSZÁF-et, hogy a vesztes költségére az ítéletet országos napilapban közzétegye. Pl. brókerbotrány.

A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere

A miniszter kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a kitűzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények megjelölését is stb..

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal és a Kormány által kijelölt miniszter irányítása alatt áll. A Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek felügyelik a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok megtartását, kezdeményezik a jogszabály módosításokat, ellenőrzik az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását, vizsgálatot folytathatnak stb.

Megjegyzés: a gyógyszerek forgalmazásáról külön jogszabály rendelkezik.

10 hozzászólás a “20 B A fogyasztói érdekvédelem”

 1. Czékus Tamás said

  T.Cím!Kérem engedjék meg,hogy felhívjam figyelmüket a következőkre:megkaptam a T.Home számlát,és abban egy levelet,melyben arról tájékoztatnak-de gondolom nemcsak engem,-hogy május 1-től az eddig sárga csekken befizetett telefonszámlák megszűnnek,és helyettük interneten keresztül távszámlán,vagy csoportos beszedési megbízás alapján teljesítjük a befizetést.Aki továbbra is sárga csekken kívánja fizetni a számlát,annak számlánként 142,24Ft-ot számítanak fel.Ez szerintem jogszerűtlen.A fent említett két fizetési mód is csak bankon keresztül történhet.De kérdem én:akinek nincs bankszámlája,az ugye nem is fizethet bankon keresztül,annak fizetnie kell a csekkenként megállapított összeget.Én ezt az eljárást igencsak méltánytalannak tartom.Kérem vizsgálják meg és várom szíves tájékoztatásukat.Tisztelettel:Czékus Tamás Dombóvár.

  • árkus viktor said

   Kedves cékus tamás!Van olyan,amit maga nem tart méltánytalannak?A dombóvári hivatalok tele vannak a maga beadványaival és feljelentéseivel.Még nem néztem utána mivel foglalkozik,de irigylem a rengeteg szabadidejét!

   • Gadácsi Eszter said

    Ez való igaz még a saját gyerekét is beperelte,mindenhol feljelentette ,ha volt alapja ha nem a feljelentéseinek !! Ez az ember sajnos beteg per és grafomániás Szemtanúi voltunk ,hogy hogyan bánt el a saját gyerekeivel és unokáival . .Igen ott lakik 7200 Dombóvár Béke utca 17-ben

  • Czékus Tamás said

   Tisztelt Fogyasztói Érdekvédelem!Múlt év,azaz 2012 március 23-án levelet intéztem Önökhöz.Ehhez a levélhez szeptember 5-én hozzászólt Árkus Viktor,december 17-én pedig Gadácsi Eszter.Fogalmam sincs kik is ők valójában,soha nem álltam velük kapcsolatban nem is ismerem őket.Viszont hozzászólásuk rendkívűl sértő,megalázó,valóság alapja nincs.Sajnos mindezideig nem volt tudomásom levelükről,most is csak egészen véletlenül nyitottam rá az oldalra,aholis elképedve láttam irományukat.Kérdésem lehet-e valamit tenni,jogorvoslatért hová fordulhatnék.Várom megtisztelö válaszukat.Tisztelettel:Czékus Tamás

 2. Czékus Tamás said

  Tisztelt Fogyasztói érdekvédelem!A fenti levelemre nem kaptam választ.Tisztelettel kérdezem,és igazán mindenféle sértő szándék nélkül,hová kell fordulnom,hogy levelemre választ kapjak?Valamit talán nem jól csináltam?Várom megtisztelő válaszukat.Tisztelettel:Czékus Tamás

  • Polyák Bálint said

   Nem tetszik komolyan gondolni,hogy minden kommentelőt be fog perelni?Lehet némi igazság a fenti hozzászólásokban.

   • Czékus Tamás said

    Polyák Bálint!Honnan veszi azt a marhaságot,hogy “lehet némi igazság a fenti hozzászólásokban”?Ha a tényeket nem ismeri,már pedig biztos,hogy nem ismeri,mert nem ismerheti,akkor csak azért szólt hozzá,hogy láthassák maga is tud írni?Azok a hozzászólók/Árkus Viktor és Gadácsi Eszter/mindketten ezzel a hozzászólásukkal bűncselekményt követtek el,amelyekért rövidesen vállalniok is kell a következményeket!

 3. Johng620 said

  omg! cant picture how quick time pass, after August, ber months time already and Setempber may be the 1st Christmas season in my location, I genuinely really like it! dfbkggefdfbd

 4. Johnc88 said

  A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic job! kkedddabggdb

 5. IVICZ GÉZÁNÉ said

  Ma hallottam a rádióba az idős embereket hogy csapják be különbözö egészségügyi vizsgálatok szinlelésével.
  Én is ennek áldozata lettem, de ami még ennél is furcsáb az hogy aláirattak velem egy nyilatkozatot hogyb az
  árut nem viszem vissza.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt szereti: